måndag 15 november 2010

Medel för människohandel

Nu har jag tröttnat på att vänta in regeringen. Så jag har frågat statsrådet Nyamko Sabuni är om hon kommer att verka för att medel för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål avsätts för år 2011 och framöver.

Handlingsplanen för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål innehöll åtgärder för perioden 2008–2010. Efter ansökan har stöd utgått till frivilligorganisationers arbete för att motverka efterfrågan av prostitution och öka kunskapen om människohandel för sexuella ändamål. En ambition har varit att också utveckla samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer på nationell nivå. En samlad uppföljning av handlingsplanen avsågs därefter göras 2011. Men efter de medel som beviljats för 2010 finns inga mer pengar för frivilligorganisationer att ansöka om samtidigt som problemet med prostitution och människohandel inte är löst utan måste bekämpas med ett långsiktigt arbete.

Sabuni svarar att regeringen den 17 juni 2010 överlämnade en redovisning av den sär­skilda jämställdhetssatsningen till riksdagen (skr. 2009/10:234). Här an­ges hur dessa medel har använts, vilka åtgärder som har genomförts samt en bedömning av hittills uppnådda resultat. Åtgärderna i handlings­planen ska bland annat leda till långsiktig utveckling av nya metoder för arbe­tet och stärkt samverkan mellan både myndigheter och frivilligorga­nisa­tioner.

Och att regeringen den 4 november 2010 gav i uppdrag till Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) att genomföra en kompetenssatsning i stats­förvaltningen för att stödja myndigheternas förebyggande arbete med att utveckla policys och riktlinjer avseende sexköp och dylikt. För uppdra­get har regeringen avsatt sammanlagt 10 miljoner kronor under tre år. Dvs Sabuni återupptar ett arbete som startade för många år sedan men som nuvarande regering lät somna in. Fem förlorade år är ingen nysatsning. Utan svar på ett återkommande krav från bla mig. Så jag hoppas att uppdraget till Krus som utgår ifrån åtgärd 15 i handlingsplanen ska bli en bra omstart.

Men för de medel som frivilligorganisationer frågar och undrar över finns idag inga svar. Samtidigt som pengarna är slut på länsstyrelserna så är frågan om människohandel långt ifrån löst.