måndag 15 november 2010

Slutreplik till EU-kommissionär Cecilia Malmström på Europaportalen.se

Cecilia Malmström efterlyser konstruktiva förslag för hur vi kan stärka arbetet mot människohandeln. Gärna, vad sägs om den svenska sexköpslagen. Skriver jag i slutreplik till EU-kommissionär Cecilia Malmström.

”Låt den svenska sexköpslagen bli modell för EU”

EU-kommissionär Cecilia Malmströms vackra löften om att prioritera kampen mot människohandel är beundransvärda (Europaportalen 101110). Dessvärre är hennes löften tomma. Det räcker inte med att endast uppmana EU-länderna att ratificera Europarådets konvention mot människohandel, som Cecilia Malmström föreslår. Även EU självt måste ratificera konventionen, och det arbetet har stannat av helt inom EU.

Cecilia Malmström skriver att hon noterar att den svenska regeringen i somras meddelade att Sverige har ratificerat konventionen. Men, nämner inte att Sverige genomförde ratificeringen först efter sitt ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté och först efter sitt ordförandeskap i EU. Detta var en medveten nedprioritering av frågan om människohandeln från regeringens sida. Vilket också ledde till en KU-anmälan som därefter tvingade regeringen till en ratificering av konventionen.

Mycket skamligt agerande från regeringens sida.

Cecilia Malmström efterlyser konstruktiva förslag för hur vi kan stärka arbetet mot människohandeln. Gärna, vad sägs om den svenska sexköpslagen som nyligen lovordades av FN:s nyinrättade fond för offer av människohandel för att den har minskat prostitutionen i och människohandeln till Sverige. När sexköpslagen trädde i kraft 1999 satte den fokus på och kriminaliserade sexköparna, vilket ledde till en minskad efterfrågan på köp av kvinnor och barn.
Tack vare sexköpslagen har vi sett en minskning av både prostitutionen och trafficking. Den positiva effekt vi har sett i Sverige vill vi även se i övriga EU genom att införa liknande lagstiftning inom EU. Varsågod Cecilia Malmström, ett konkret sätt att bekämpa människohandeln.

Carina HäggInternationell talesperson S-kvinnor Riksdagsledamot (S)
http://www.europaportalen.se/2010/11/lat-den-svenska-sexkopslagen-bli-modell-for-eu


Mitt inledande inlägg kommer här:

Svårt att förstå Cecilia Malmströms motstånd”
Publicerad 9 nov 2010kl 10:31
Uppdaterad 9 nov 2010kl 12:46

Människohandel och prostitution hänger ihop, menar debattören. Cecilia Malmström fortsätter, nu som EU-kommissionär, sitt motstånd mot Europarådets konvention mot människohandel. Det handlar om kvinnors och barns grundläggande rättigheter i Europa. http://www.europaportalen.se/2010/11/svart-att-forsta-cecilia-malmstrom-motstand

Varje år transporteras mellan 400 och 600 kvinnor till Sverige, samt ett okänt antal barn för att utnyttjas som slavar. Den internationella människohandeln ökar, International Labour Organisation, ILO, beräknar antalet utsatta till flera miljoner varje år och mörkerantalet är stort. Majoriteten av de drabbade är kvinnor och barn, nära hälften utnyttjas för huvudsakligen sexuella ändamål, som sexslavar i västvärlden. Europas länder är i varierande grad destinationsländer, transitländer och ursprungsländer för människohandlarna.

Det här barbariska slaveriet är ofta nära kopplat till prostitution och annan grov organiserad brottslighet som ger stora vinster. Såväl kunskapen som debatten om människohandel har ökat de senaste åren, ändå ser vi ingen avmattning i människohandeln, vad vi behöver nu är handling.
Därför är det svårt att förstå varför EU-kommissionär Cecilia Malmström fortsätter motarbeta ratificeringar av Europarådets konvention mot människohandel som tillkom 2005. Först fördröjde den svenska regering, som Malmström tills nyligen tillhört, arbetet med ratificering under drygt fyra år, en försening som också föranledde en anmälan av regeringen till konstitutionsutskottet. Som EU-kommissionär försvårar nu Malmström ytterligare arbetet för att bekämpa människohandeln.
Europarådets konvention mot människohandel är ett viktigt steg i kampen mot människohandel och ett sätt att arbeta för dessa kvinnors och barns grundläggande rättigheter i Europa.
En av Europarådets viktigaste uppgifter är att garantera och skydda de mänskliga rättigheterna i medlemsstaterna, och där ingår att söka hitta gemensamma lösningar på samhällsproblem som människohandel, organiserad brottslighet och brott mot barn.

Varför väljer Cecilia Malmström att motarbeta denna viktiga konvention? Sverige har tidigare varit ett föregångsland i kampen mot sexslaveriet med en stark röst i världen.

Som enskilt land har vi ett ansvar, men även EU har ett uppdrag för att genomföra ytterligare nödvändiga beslut. Men ännu har EU inte påbörjat sitt ratificeringsarbete, EU måste både tillträda konventionen samt verka för att alla dess medlemsstater gör detsamma. Dessvärre saknar de flesta EU-länder fortfarande en process som syftar till en ratificering av konventionen och arbetet inom EU har stannat av.

Den cyniska och hänsynslösa handeln med kvinnor och barn är vår tids slaveri och den måste bekämpas med alla tillgängliga medel. Det är en kamp som för många handlar om död eller liv. Därför måste EU-kommissionär Cecilia Malmström kraftfullt verka för att EU ratificerar Europarådets konvention angående människohandel.

Carina Hägg Internationell talesperson S-kvinnor Riksdagsledamot (S)