torsdag 5 december 2013

Inrätta en myndighet för jämställdhet!

Jämställdhetsfrågorna måste få ta sin plats i samhället och i den statliga förvaltningen. Dessa frågor bör behandlas på samma sätt som andra politiska områden.
Insatser som spretar för mycket tenderar att tappa i effektivitet. Först när de samlas ihop skapas rätt tyngd. På samma sätt behöver en omvärldsbevakning hållas ihop för erfarenhetsutbyte såväl inom landet som internationellt.

EU inrättade för sju år sedan ett jämställdhetsinstitut i Villnius i Litauen. Det är beklagligt att det fortfarande inte etablerats en svensk motsvarighet. Tiden är inne att skrida till verket. Det skulle dessutom vara både roligt och spännande om Jönköpings län ryckte till sig initiativet, att vårt län öppnar famnen och utbrister: välkomna hit. Instifta en jämställdhetsmyndighet hos oss!
Det finns utan tvivel behov av ett särskilt ämbetsverk för jämställdhetsarbete. Redan 2005 föreslog Gertrud Åström i sin utredning ”Makt att forma samhället och sitt eget liv – jämställdheten mot nya mål” en jämställdhetsmyndighet. Dessvärre såg den tillträdande regeringen Reinfeldt till att stoppa planerna. Kritiker hävdade att just en jämställdhetsmyndlighet skulle innebära en myndighet för mycket i landet.

Men de som varit kritiska till att inrätta en jämställdhetsmyndighet har varken kunnat föreslå något verkningsfullt alternativ eller påvisat en förändring i rätt riktning. Med facit i hand har det dessutom startats andra nya myndigheter utan att argumentet om byråkratisk överetablering ens förts på tal.
Det enda som egentligen felat är inställningen till jämställdhetsarbetet.

Som man kunde förutse blev inkluderingen av Jämo i nya DO (Diskrimineringsombudsmannen) en flopp. En återupprättad Jämo skulle med fördel ingå i en jämställdhetsmyndighet. Ett statligt verk på området skulle sätta fokus på jämställdhetspolitiken och ytterligare lyfta jämställdhetsfrågor. Det behövs en instans som tar ett samordnat ansvar och ser till att uppföljning sker av jämställdhetspolitiken. En jämställdhetsmyndighet skulle kunna samla all forskning om jämställdhet och fungera som stöd för exempelvis myndigheter och kommuner i deras jämställdhetsarbete och även verka brett för det omgivande samhället.
Nu har Folkpartiet öppnat för att närma sig Socialdemokraterna. Det är välkommet, men det kräver mer än prat. Jag vill se förslag. Ett konkret sådant är att etablera en jämställdhetsmyndighet i vår residensstad Jönköping. Här finns redan positiva erfarenheter av statliga myndigheter samtidigt som Stockholm behöver lösa sina problem med bostäder och infrastruktur.

Jönköpings län är inget föredöme när det gäller jämställdhet, men vi har goda exempel på hur vi kan angripa ojämställdhet med länsutveckling som ledstjärna. Ett nytt politiskt uppdrag blir att föreslå ny organisation på jämställdhetspolitikens område med Jönköpings län som det goda valet.
Vi kan förändra. Det kostar inte ens alltid pengar, men det kräver vilja.

/ publicerad i JP nov 2013