tisdag 29 oktober 2013

Hållbara lastbilstransporter

Lastbilstransporter är nödvändiga för att samhället ska fungera, men i dagsläget finns stora utmaningar för hela åkeribranschen, inte minst när det gäller arbetsmiljön för lastbilsförarna. Det är inte ovanligt att chaufförer med dåliga anställningsvillkor får bo en lång tid i lastbilen bara i väntan på en körning. Men problemet går längre än så eftersom det dessutom finns oseriösa aktörer som utnyttjar arbetskraft med hjälp av falskt egenföretagande och lönedumpning.

Dagens situation skapar en snedvriden konkurrens för seriösa aktörer i branschen som följer kollektivavtal, regler och lagar. Det ger även sämre förutsättningar för att arbeta med åtgärder som höjer trafiksäkerheten och förbättrar miljön. För att komma tillrätta med den problematiska situationen vill vi socialdemokrater bland annat införa krav på att all personal i åkerbranschen ska ha en fast anställning.

Svenska transportarbetareförbundet har tagit initiativ till en Schysta-villkor-märkning i åkeribranschen, liknande den märkning som funnits i några år för hotell och restau¬rangbranschen. Lastbilar från ett åkeri som tecknar kollektivavtal märks med en dekal, schysta villkor, och signalerar därmed både seriositet och goda arbetsförhållanden.

Inom de kommande åren väntas en brist på kvalificerade chaufförer. Det finns därför anledning att redan nu se till att såväl yrkesprogrammen på landets gymnasieskolor som arbetsmarknadsprogram är förberedda på detta. Väl utbildade chaufförer är mycket betydelsefullt för att både kunna höja trafiksäkerheten och till och med ha effekt på vägtransportbranschens klimatpåverkan.

I och med de stora klimatutmaningar vi står inför är det av största vikt att koldioxidutsläppen från lastbilstransporter minskar kraftigt. I Naturvårdsverkets redovisning av svenska utsläpp av växthusgaser är det tydligt att utsläppen från tunga fordon ökat kraftigt sedan 1990, detta samtidigt som trenden både för personbilar och för jord¬bruks-¬ och avfallssektorn är svagt sjunkande. Därför är det mycket angeläget att fokusera på att minska utsläppen från tunga fordon. Vi socialdemokrater anser att ny teknik som minskar koldioxidutsläppen och oljeberoendet måste bli kommersiellt gångbar så fort som möjligt.

Också på trafiksäkerhetsområdet finns det stora möjligheter till förbättringar. Varje år är lastbilar inblandade i dödsolyckor i den svenska vägtrafiken. Utbyggnaden av mötesfria vägar har minskat de allvarliga mötesolyckorna där lastbilar är inblandade. Men fortfarande kan flera enkla åtgärder genomföras för att öka trafiksäkerheten.

På ett möte nyligen i riksdagen framkom att regeringen inte kommer att lägga fram en förändrad politik för Åkerinäringen som riksdagen kan fatta beslut om under innevarande mandatperiod. Socialdemokratin står däremot redo att möta alla dessa utmaningar och jag ser fram emot att få realisera konkreta förslag. Låt politikens hjul rulla för en schyst och hållbar politik för lastbilsnäringen.