söndag 1 juli 2012

SWEDEC, Eksjö

Genom Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec har Sverige unika förutsättningar att kostnadseffektivt samordna och effektuera merparten av statens samlade ärenden inom ramen för ammunitions- och minröjning, såväl på den militära som på den humanitära/civila arenan. Detta var också de bärande tankarna bakom inrättandet av Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum.

Swedec äger i dag ett högt anseende och en hög kompetens, och organisationens namn (varumärke) är väl känt i internationella sammanhang. Swedec bidrar med ett omfattande kompetensstöd vid omhändertagande av upphittad oexploderad ammunition. Vidare utbildar man bombtekniker och ammunitionsröjare till polisen och MSB.

I ÖB:s avvägningsbeslut för 2013–2022 är ett förslag att Swedec läggs ned som egen organisationsenhet, reducerar sin personal och inordnas under Ing 2. Besparingen som FM räknar med i samband med nedläggningen av Swedec motsvarar sex heltidstjänster.

 Jag har mot denna bakgrund ställt fråga till försvarsministern, jag frågade vad försvarsministern avser att göra för att inte riskera att nationell samordning inom detta världsomspännande, prioriterade och aktuella fokusområde går förlorad? 

Försvarsministerns svar blev kort att man från regeringens sida kommer att behandla ärendet i sin budgetpropposition i höst.

Det är oroväckande att regeringen behandlar denna viktiga fråga med en sådan nonchalans. Regeringen måste lämna konkreta besked om Swedecs framtid, annars riskerar vi tappa den unika kompetens som finns inom Swedec

Besparingen som FM räknar med i samband med nedläggningen av Swedec motsvarar 6 heltidstjänster, det är småpengar i sammanhanget med tanke på vad Swedec bidrar med både här i Sverige och internationellt. Medan andra länders regeringar runt om i världen kämpar och gör stora investeringar i liknande verksamheter, väljer den moderatledda regeringen att lägga ned en sådan värdefull verksamhet. 

 Regeringen vill inte ta sitt ansvar och skyller på att de kommer att hantera frågan senare i höst, då kan det redan vara för sent…Nu måste alliansens riksdgsledamöter från Jönköpings län agera. Att vänta och se duger inte. Men hittills är det tyst liksom från de de ministrar som kommer från länet.

Ta hoten mot Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec verksamhet på det allvar som situationen nu kräver. Regeringen måste lämna konkreta besked om Swedec.