måndag 2 juli 2012

Skatteutjämningssystemet

Ett fungerande utjämningssystem är av avgörande betydelse för att kommunerna och landstingen ska ges likvärdiga ekonomiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet.
För ett år sedan föreslog en enig parlamentarisk utredning förändringar av det kommunala skatteutjämningssystemet. Kommittén föreslog förändringar både i inkomst-och kostnadsutjämningen, med förslag till införande den 1 januari 2013.Den parlamentariska utredningen presenterade, efter flera kompromisser, ett enhälligt förslag. Ändå har ingenting hänt sedan dess. Därför lade vi Socialdemokrater ett förslag i riksdagens finansutskott som krävde att regeringen ska återkomma till riksdagen under hösten 2012 med proposition i frågan. Detta beslutade finansutskottet.

Kostnadsutjämningssystemet, främst för förskolan, måste göras om. Beräkningsgrunderna är föråldrade och leder till stora orättvisor. Därför överkompenseras rika kommuner på grund av antaganden om hur många barn som nyttjar barnomsorgen.
Tidningen Dagens Samhälle har jämfört kommunerna Berg och Sollentuna, som har liknande ålderssammansättning och som får liknande ersättning för detta. Därefter ökas dock Sollentunas ersättning med 26 procent medan Bergs minskar med 21 procent därför att föräldrar i Sollentuna antas nyttja barnomsorgen mer.

I själva verket är inskrivningsgraden 87 procent av alla barn i såväl Berg som Sollentuna. Ändå får Sollentuna 75.014 kronor per inskrivet barn och Berg får 46.549 kronor per barn. På samma sätt ser det ut i fler kommuner. Värnamo kommun får med dagens system 54.833 kronor per inskrivet barn Detta kan exempelvis jämföras med Sollentuna kommun som har 75.014 kronor per inskrivet barn.
Vi socialdemokrater tycker att likvärdiga ekonomiska förutsättningar ska råda oavsett vart i landet man bedriver sin verksamhet.
Moderaterna har bromsat förslaget eftersom de inte vill stöta sig med sina partikamrater i rika kommuner.I tisdags insåg de dock att det fanns en majoritet för förändring och ställde upp bakom vårt förslag.

Socialdemokraterna vill se ett mer rättvist skatteutjämningssystem.Därmed anser vi att regeringen bör ta sitt ansvar och inte förhala frågan mer. Därför kräver vi att regeringen ska återkomma till riksdagen underhösten 2012 med proposition i frågan.

Carina Hägg (S) riksdagsledamot
Björn Dahlbäck (S) arbetarekommunens ordförande

Publicerat: 21 juni 2012 13:22 på Värnamo NU