måndag 30 juli 2012

Jämlikhet mellan kvinnor och män i Nordafrika


Efter upproren och demonstrationerna som lett till omvälvningar i ett antal länder vid Medelhavet pågår processer för en demokratiering. Men den kan endast kan lyckas om jämlikhet mellan män och kvinnor kommer att utgöra en hörnsten såväl i det lagstiftande arbetet som i ländernas konstitutioner. Och kvinnorna måste sin berättigade roll i bygget av nya institutioner.  Men jag vill också bygga kontakter mellan kvinnor i Europa och Nordafrika. Idag fattas ofta resurser för samverkan.  

Hittills har det inte varit någon genomgripande förbättring i kvinnornas liv efter den arabiska vårens början för ett år sedan. Tvärtom, valen i Egypten och Tunisien har lett till lägre nivåer av kvinnors representation i politiken. I den Marockanska regeringen är det bara en kvinna. Där av religioner - inspirerade partier nått stora framgångar har frågor rest vad gäller utsikterna för jämställdhet mellan. I Libyen där Brödraskapets partipolitiska utryck inte vanna valet är heller inte kvinnors rättigheter något som ett kännetecknar prioriteringarna hos övergångsrådet.


Trots dessa fakta finns möjligheterna att stärka jämställdheten mellan kvinnor och män i alla regionens länder. De positiva steg som tas av myndigheterna i Marocko och Tunisien välkomnas. Utifrån tidigare regelverk går man vidare i arbetet för att främja kvinnors rättigheter. I Marocko ska den nya konstitutionen principen om jämlikhet mellan könen och företrädet av internationella mänskliga rättighetsinstrument garanteras. Marocko and Tunisien har introducerat speciella skydd som syftar till att öka kvinnors representation i valen som tog plats i oktober respektive november 2011. Åtgärder som bör inspirera andra länder i regionen.

Vidare har båda länderna åtagit sig att dra tillbaka alla reservationer gentemot FN:s konvention vad gäller eliminering av alla former av diskriminering mot kvinnor (CEDAW). Det krävs en lagstiftning i linje med internationella standard för mänskliga standarder och att de lagliga och praktiska hindren som begränsar kvinnors tillgång till rättvisa avskaffas.

Utvecklingen av lag och policy kan ha en bestående och effektiv påverkan endast om det åtföljs av en förändring i tillämpning och attityder. Politiker, institutioner, media och utbildningssystemet kan spela en nyckelroll i avlägsnandet av osynliga barriärer som hämmar kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter. Kvinnoorganisationernas kompetens bör tas tillvara. Jag vill också peka på några konkreta punkter som att

- Främja det fulla deltagandet av kvinnor och deras organisationer i det offentliga liv.

- Initiera en offentlig debatt kring att avskaffa polygami.

- Introducera ett specifikt lagligt ramverk för att förhindra och åtala all form av våld mot kvinnor, inklusive våld i hemmet, kvinnlig könsstympning, försummelse av flickor, s.k. ”hedersbrott” och sexuellt våld. Säkerställ lagars implementering och bekämpa straffrihet.

- Sätta upp program, service och kvinnojourer för att ge stöd till kvinnor som är offer för våld i nära relationer.

- Involvera media i att främja en kultur av jämställdhet och mot könsstereotyper.

- Förbättra den utbildningen i juridik och om mänskliga rättigheter för poliser. Domstolar behöver kunskap om kvinnor rättigheter.

- Underlätta kvinnors tillgång till juridisk rådgivning och organisera kampanjer som ökar medvetenheten för kvinnors rättigheter.

- Garantera kvinnors deltagandet i övergångsprocesser

- Ge kvinnor som utsatts för kränkningar, våld och sexuellt våld till följd av fredliga demonstrationer upprättelse med skadestånd.

- Kriminalisera våldtäkt inom äktenskapet. Våld i hemmet är ingen privat fråga.

- Samla på in regelbunden data och statistik om våld i hemmet och om s.k. “hedersvåld”, försummelse av flickor samt tvångsäktenskap.

- Upphävande av lagrum som möjliggör att våldtäktsmannen straff våldtäkt om han gifter sig med offret.

- Välkomna länders anslutande till Europeisk konvention för att förhindra och kämpa mot våld mot kvinnor och våld i hemmet”

- Organisera utbildning om jämställdhet för statstjänstemän, lärare och studenter.

- Stöd NGO: s som arbetar med att främja kvinnors rättigheter finansiellt.

- Bekämpa analfabetism som är särskilt utbrett bland kvinnor.

- Utveckla program för att förbättra situationen för kvinnor på landsbygden.