söndag 25 september 2011

FN till Sydsudan med Sveriges stöd

Statsminister Reinfeldt strök bort FN ur regeringsdeklarationen. Även om Moderaterna inte har någon historia av engagemang för FN så är ansvaret vidare för Sveriges regering än vad vi kan se av den förda politiken idag. Ett annat uttryck för det minskade FN-intresset är det rekordlåga svenska deltagandet i FN-ledda fredsfrämjande insatser. Sedan Suezbataljen har cirka 100 000 svenskar tjänstgjort i internationella insatser. Men nu är Sverige nere i ett bidrag om endast 23 personer av ca 950 personer i utlandsstyrkan. Något jag beklagar, Svensk omvärldspolitik behöver i bred mening återfå ett tydligt FN-perspektiv och där ingår även svenskt deltagande i FN-ledda fredsfrämjande insatser.

Det är en stark svensk tradition att ställa upp när FN kallar och vi vet att FN:s fredsbevarande verksamhet är hårt ansträngd. Förväntningarna på FN ökat sedan kalla kriget slut och fortfarande är stort. Allt fler och mer komplexa uppdrag ger ett stort behov av välutbildade soldater och materiel från länder som Sverige. Så för mig som socialdemokrater vill jag peka på behovet av FN-ledda insatser och det faktum att Sverige endast har ett fåtal personer ute i sådana insatser i dag. Ett faktum som också nyligen beklagades den avgående chefen för FN:s fredsbevarande insatser. Men som också något som de från Sydsudan som jag mötte under helgen ställde sig frågande till.

Vi har nationellt alltid ett stort eget ansvar för beslut om utlandsmissioner och militära insatser ska alltid grundas på ett FN-mandat. Även exempelvis Nato eller EU kan utföra insatsen på FN:s uppdrag. Utvecklingen mot att uppgifter som är lämpade för regionala organisationer som EU eller AU, Afrikanska Unionen tar ett större ansvar bedöms komma att fortsätta. Men varje konflikt, varje militär insats även med FNs mandat visar på att det förebyggande arbetet fallerat. Något som också skulle besparar människor lidande såväl men också vara kostnadseffektivt. Men att Sverige skulle bryta med vår tradition och dra sig undan ansvaret för FN:s militära insater är inget allternativt.

För när hoten mot internationell fred och säkerhet är ett faktum, eller som nyligen i Libyen, ett folkmord hotar, fäster människor stort hopp till FN. Men det internationella samfundet måste ha stöd från medlemsstater för att klara av att möta kraven på fredsinsatser. Ytterst står FN:s legitimitet som garant för fred och säkerhet på spel.

Vi Socialdemokrater vill att Sverige ökar antalet män och kvinnor som i FN-ledda insatser. När FN ber om svenskt deltagande i en FN-ledd fredsbevarande mission i Sydsudan svarar vi Socialdemokrater, Ja. Medan regeringens svar dröjer, igen!