tisdag 20 mars 2012

Regeringens löfte var att bryta utanförskapet

Regeringens löfte var att bryta utanförskapet. Regeringen säger att sysselsättningen har ökat sedan 2006, men talar inte om att befolkningen i arbetsför ålder har vuxit ännu mer. Det betyder att fler arbetar i dag än 2006 – men det är också fler som inte arbetar.

Fredrik Olovsson (S)
Riksdagsledamot och gruppledare i finansutskottet
Helene Petersson (S)
Riksdagsledamot
Carina Hägg (S)
Riksdagsledamot
Thomas Strand (S)
Riksdagsledamot

Enligt Riksdagens utredningstjänst (RUT) har andelen som jobbar minskat i 15 av 21 län sedan regeringen tillträdde. För landet som helhet fattas det 42 500 jobb för att nå upp till den nivå som gällde år 2006. I Jönköpings län skulle det vara 7 200 fler sysselsatta om sysselsättningsgraden varit densamma som 2006.

Vi socialdemokrater menar att det nu behövs ny inriktning på den ekonomiska politiken:

För det första: En aktiv närings- och forskningspolitik är basen för tillväxt och fler jobb. Vi vill bl.a. se en strategisk samverkan mellan politik, arbetsmarknadens parter och akademin. En aktiv närings- och forskningspolitik är basen för tillväxt och fler jobb. Vi vill att Sverige ska bli världens främsta land för kunskapsintensiva företag att verka i.

För det andra: Om Sverige ska klara den globala konkurrensen måste vi konkurrera med kompetens, inte låga löner. Sverige har under flera år tappat i internationella kunskapsmätningar i skolan. Vi vill höja kunskapsnivån och öka likvärdigheten i den svenska skolan. Det behövs också en brett kompetenslyft på svensk arbetsmarknad så att människor kan ta de jobb som finns och de nya jobb som växer fram.

För det tredje: Vi vill ersätta regeringens ineffektiva arbetsmarknadspolitiska bombmattor med precisionsinsatser riktade mot de grupper som möter högst trösklar för att komma i jobb. Vi tänker inte rulla tillbaka regeringens jobbskatteavdrag. Hushållen har inrättat sin ekonomi efter dessa. Men den sänkta krogmomsen och den lägre arbetsgivaravgiften för unga, är exempel på mycket dyra åtgärder med svagt stöd i forskningen. Vi har istället föreslagit en särskild tillfällig skattekredit för att öka de idag mycket svaga ekonomiska drivkrafterna för personer med socialbidrag att börja arbeta. Så bedriver man en modern politik för fler jobb genom att använda skattebetalarnas pengar på det mest effektiva sättet.

http://www.nutidningen.nu/index.php/debatt/101-familje-fnu/21788-Regeringens-loefte-var-att-bryta-utanfoerskapet