måndag 4 juni 2012

Stoppa dödandet i Syrien

Syriens president Bashar al-Assad höll på söndagen ett tal inför parlamentet i Damaskus. Al-Assad skylle ifrån sig på en "utländsk sammansvärjning som har som mål att förstöra landet." Vi såg ännu en i raden av diktatorer som avskärmade från sitt folks vardag varken vill eller förmår söka lösningar utan istället förstärker konflikten.

Syrien står vid ett vägskäl. Ska de modiga människor som står upp mot diktaturen tvingas på reträtt av regimens våld – eller kommer människors berättigade frihetslängtan att segra. Syriens regim har drivit människor på flykt. Vi har följt hänsynslösa och våldsamma repressalier mot den egna befolkningen, även mot barn. Samtidigt som det internationella samfundet är splittrat och stått alltför passivt. Visst har det skett fördömmande mot väldet men på grund av Rysslands och Kinas veto i FN:s säkerhetsråd har FN inte kunnat ta sitt ansvar för fred och säkerhet. Men Arabförbundet har vidtagit åtgärder liksom EU. Ett Syrien på randen till inbördeskrig behöver politiska lösningar som inkluderar garantier för minoriteter som med oro sett utvecklingen i Irak. Som en oppositionell sa, vi vill ha demokrati men kan tvingas välja mellan grader i helvetet.    

Regimen måste tydligt och uppriktigt upplysas om att den snarast bör avgå. Socialdemokraterna har även krävt att ansvar ska utkrävas. Den Jemenitiska lösningen bör prövas i botten mot bakgrund av det allt allvarligare läget. Våldet har spridits ut över Syriens gränser. Grannländers inblandning väcker frågetecken. Det internationella samfundet måste nu samstämmigt öka pressen. Ett globalt vapenembargo gentemot regimen vore ett steg. Kofi Annan och FN:s arbete bör få ett tydligt stöd och Sverige bör aktivt arbeta för att få stopp på dödandet. Men det är också viktigt att arbetet fortgår med att hitta en långsiktig fredlig lösning för Syrien. vi ska vara medvetna om Syriens moderna historia och regionens komplexitet men det är ingen ursäkt för det som nu sker. Låt heller inte meningsskiljaktigheterna ges religiösa förtecken. Det är politiken som ska hållas ansvariga för det våld vi nu ser. Ett våld som åter drabbar kvinnor och flickor i form av sexuellt våld.

Krav finns på att utvisa Syriens ambassadör i Sverige men också att kalla hem vår ambassadör och stänga ambassaden i Damaskus. Min hållning är att i en krissituation kan diplomatisk närvaro istället vara extra värdefull. En diplomatisk närvaro för inte minst den konsulära verksamheten och för stöd till oppositionen. Här har olika länder sinsemellan olika traditioner och vi ska självfallet alltid vara beredda att ompröva den svenska hållningen. Så här långt har regeringen mitt stöd för Sveriges diplomatiska närvaro i Damaskus. Frågan om stöd till internflyktingar men också flyktingar i regionen måste ges ökad uppmärksamhet.

Palmecentret samlade oppositionsledare och demokratiaktivister för att ge förutsättningar till att de själva ska kunna skapa en plattform. Det handlar om politiska partier, organisationer grundade på etnisk och religiös grund tillsammans med författare, bloggare och studenter, det är män och kvinnor. Det behöves mer stöd för att kunna verka för fred, demokrati och mänskliga rättigheter, bidra till Palmecentrrets arbete.